2016. május 5., csütörtök

Az elmúlás tanítása

Képtalálat a következőre: „visszapillantó tükör”"A tükörben látható tárgyak közelebb vannak, mint látja." - figyelmeztetnek a visszapillantó tükrök feliratai. A megtett életútra visszatekintve ugyanezt gondoljuk. Életünk történései szempillantásnyi időnek tűnnek. Ami előttünk van nagynak, távolinak, nehezen elérhetőnek látszik. Ami mögöttünk van összesűrűsödik az időben. Olyan lesz, mint gyermekkorban az ablak párájába rajzolt betűink, ábráink, jeleink. Ahogyan Jakab apostol mondja: "Micsoda a ti életetek? Bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik."(Jak 4,14) Leheletfinom, időben behatárolt, illékony. Ez az életünk. Érdemes vigyzáni rá. 

2016. április 30., szombat

Sajtókonferencia

UNESCO-vártemplomok Erdélyben. Nyitott kapuk a kulturális örökség megismeréséhez és védelméhez. 
2016. április 28.

Alább a konferencián elhangzott köszöntőbeszédem olvasható kiegészítve a KovátsFoto képeivel: 

Isten áldja! Erős vár a mi Istenünk! - Bună ziua. Doamne ajută! - Guten Tag! Ein' feste Burg ist unser Gott!

UNESCO -vártemplomok Erdélyben – projektünk a szász és a székely kultúra, a Német Evangélikus- és a Magyar Unitárius Egyház közötti párbeszédre kínált és kínál lehetőséget. A támogatókon keresztül (Norvégia, Liechtenstein, Izland) ebbe a párbeszédbe bekapcsolódott az európaiság, a pályázat kiírója (Romániai Művelődési Minisztérium) által az ország, a templomhoz való ragaszkodással pedig Székelyderzs és a helyi közösség.

A mai sajtókonferencián ezzel

2016. február 15., hétfő

A székelyderzsi unitárius templom orgonájának története

Képtalálat a következőre: „szekelyderzs”
A Hargita Népe hasábjain megjelent cikket Márk Attila erdélyi daltulajdonos, az árkosi unitárius egyházközség kántora írta. Nagy értékű munka, ahogyan egyházközségről-egyházközségre járva levéltári kutatások, egyházközségi jegyzőkönyvek alapján rekonstruálja az orgonák történetét. Szívesen ajánlom elolvasásra. Itt található: http://hargitanepe.eu/a-szekelyderzsi-unitarius-templom-orgonajanak-torteneteMárk Attila szépen megírt orgonatörténeti összefoglalójához egy kis helytörténeti adalékkal magam is szeretnék hozzájárulni. A történet faceookos megosztásakor Ádám Zsolt az egyházközség egykori énekvezére méltán jegyezte meg: "És legutóbb 2000 ben volt nagyjavítás, hangolás Pap Zoltán udvarhelyi orgona építő mester által." Azt követően, az orgona építésének 170. évfordulóján (2007) még egy karbantartó javítást végzett az orgonán, és annak értékéről a falunapi ünnepségre összeseregletteknek előadást is tartott. Pap Zoltán neve nem maradhat ki az orgonakészítő és javító mesterek sorából. A történetírásbból megismert orognaéptő- és javító mesterek mellett legyen ismert azoknak a mestereknek a neve is akik az évszaázadok során Isten dicséretére és a a gyülekezeti éneklés vezetésére megszólaltatták e gyönyörű hangszert: 

A Székelyderzsi Unitárius Egyházközség mesterei (kántortanítói)

 1. Kovács Kerestély (1749 - ?)
 2. Vitalis alias Szentlászlói Mihály (1789 től 8 évig, s utána nagyon rövid ideig)
 3. Pálfi György (Körülbelül 1 évig)
 4. Baczó József (1798 – 1803)
 5. Botár Ferencz (1803 – 1815) – 12 évig
 6. Kovács Dániel (1815 – 1820) – 5 évig
 7. Török Péter (1820 – 1831) – 11 évig
 8. Hadnagy Pál (1832 – 1837) – 5 évig
 9. Sófalvi József (1838 – 1853) – 15 évig
 10. Gábor András (1854 – 1878) – 24 évig
 11. Mesterhelyettesek és segédtanítók: Gábor Dénes (1877 – 1879) és Szathmári Miklós (?)
 12. id. Kiss Jakab (1880 – 1897) – 17 év
 13. ifj. Kiss Jakab (1897 - 1913)1 – 16 év
 14. ifj. Dénes János (1913-1914) - 1 év
 15. Barabás Vilmos (1914 – 1923) – 9 év
 16. Dénes János 3 hónap
 17. Szathmáry Ferenc (1923 – 1935) – 12 év
 18. Petres Albert (1935 – 1942) – 7 év
 19. Petres Albertné (1942 – 1943) – 1 év
 20. József Domokos (1944 - 1945) – 1 év
 21. Molnos Lajos (1945 – 1947) – 2 év
 22. Dénes Mózes (1947 – 1948) – 1 év
 23. Rostás Zoltán (1948 – 1949) – 1 év
 24. Dénes Albert (1950 – 1962) – 12 év
 25. Pál Ákos id. (1962 – 2002)2 – 40 év
 26. Ádám Zsolt (2002-2009) – 7 év
 27. Pál Ákos ifj.  (2009-től )
1 Sándor Gergely: A drzsi unitária szent eklézsiában szolgáló papok és mesterek az utóbbi 2 század alatt (1728-1887). Kézirat, 1893. május 9-én.

2 1913 – 1978-ig a mesterek névsorát összeállította Bíró Mihály: A Székelyderzsi Unitárius Egyház története 1910-től napjainkig. Székelyderzs, 1978, Lelkészképesítő dolgozat


2015. december 30., szerda

A gyülekezeti közösség ünnepe


A gyülekezeti közösség szent, magasztos és áldott ünnepe az úrvacsoravétel. Miért bátorkodom ezt így kijelenteni? Nézzük csak...
Néhány évvel ezelőtt Philadelphiában azon a lépcsőn állhattam, ahol a nemzedékem egyik nagy hőse, Roky Balboa fárasztó edzései után kifejezte örömét. A várost többen ismerhetik erről a filmrészletről, vagy a Streets of Philadelphia című alkotásról, de kevesen tud(hat)ják azt, hogy ugyanabban a városban található egy unitárius gyülekezet, amely az egykori tudós pap, John Priestley nevét viseli. Ő volt az, aki az 1700-as években felfedezte az oxigént, és akinek kutatási eredményei segítették Jan Ingenhousz holland orvost abban, hogy leírja: a fény energiája kell ahhoz, hogy a növények növekedni tudjanak és oxigént bocsássanak ki. Az első jánosi levél Istent a fénnyel azonosítja és a közösséggel kapcsolja össze: „Az Isten világosság és nincs benne semmi sötétség. (…) Ha pedig világosságban járunk, ahogyan ő maga világosságban van, akkor közösségünk van egymással.” (1Jn 1, 5-7) 1947-ben a Holt tengeri tekercsek között megtalálták Tamás Evangéliumát, amely Jézus és tanítványai között egy ilyen párbeszédet örökít meg: „Oktass minket a helyről ahol vagy, mivel erre szükségünk van, hogy azt keressük: „Ez a fény a fényember bensejében van és az egész világot megvilágítja. Ha ő nem világít, akkor sötétség van.” (Tam. Ev. 24.)
Karácsony a fénynek és a közösségnek az ünnepe.
A téli napforduló idejére eső ünnepen Máriához és Józsefhez, a nyájukat legeltető pásztorokhoz és a napkeleti bölcsekhez hasonlóan több ezren kelnek útra, hogy szeretteikkel találkozzanak, őket megajándékozzák és az ünnep Isten-fényéből tápláló erőt merítsenek. Ebben a találkozó-időben a gyülekezet körülállja az úrasztalát, hogy a Világ Világosságának nevezett mester életére és tanítására emlékezve két unitárius alapelv - a hit és a tudomány - gyönyörű összefűződésének egymást kiegészítő örök érvényű tanítását felfrissítse:
1. Isten fény.
2. Az ő fénye minden emberben ott ragyog. Életét táplálja és növekedését segíti.
3. A közös fény közösséggé kapcsol(hat) össze.
Legyen hát az idei találkozásokon is Isten áldása.

Demeter Sándor Lóránd
Székelyderzs
(Megjelent az Udvarhelyi Híradó karácsonyi rovatában.)

2015. december 16., szerda

Régi iskola - Felújítási munkák a BGA támogatásával


A Bethlen Gábor Alap támogatásával Többfunkciós központ Székelyderzsen elnevezésű program részeként a Régi Iskola nevet viselő, egyházközségi használatban levő ingatlanban mosdó- és szennyvízhálózat kiépítése történt.  A program célja, hogy az épületet olyan közösségi térré alakítsuk, amely a 480 lelkes gyülekezet és egy világörökség templom által támasztott közösségi igényeknek képes megfelelni. Az épületben működő orvosi rendelő, gyülekezeti terem és egyházközségi iroda mellett egy előkészítő konyha és mosdó vált szükségessé ahhoz, hogy az ingatlant kultúráltan lehessen használni és egy megálmodott szociális program elindítását segítse.

A BGA által nyújtott támogatásból a modósval foglalkoztunk, de az előkészítési munka során a vzízvezetéssel és a szennyvíz elvezetésével már az előkészítő konyha ügyében is haladtunk.
A felújítási munkához Tövissi Zsolt látványterve alapján Dénes Ödön mérnök és tervezője Márton József készítették el a kivitelezési tervet.
A programra szánt támogatás 2015. szeptember 29-én érkezett be az egyházközség számlájára, a hivatalos banki átváltás után 8040 lej. Ezt kovetően az egyházközség vezetősége úgy kért árajánlatot, hogy az tartalmazza az elvégzendő munkálatok munkadíját és a szükséges anyagmennyiségre szóló árajánlatot is, amelynek beszerzése a vállalkozó feladata. A meghírdetett munkálatot Dénes Ferenc I.I. vállalkozása nyerte, akik december elejére be is fejezték a megvalósítást, az alábbi 5 munkafázsiban:
1. A terep előkészítése, hulladék eltávolítása2. Falazási munkálatok3. Vakolási munkálatok
4. Betonozási munkálatok
5. Vízvezeték és kanalizás elhelyezése, szereléseA pályázati keretet túllépve az egyházközség önerőből is hozzájárult a fejlesztéshez, így a munkálat teljes értéke elérte a 12000 lejt, amely az önkéntes munkák hozzáadásával még növekedik. Ilyenek: 1. A Dénes Ödön által készített felújítási tervdokumentáció 2. Kiegészítő karbantartási munkák végzése az épületen Dénes Ferenc és csapata részéről: csatorna szerelése, mennyezetjavítás, lépcsőjavítás, vakolásjavítások. A polgármesteri hivatal kotrógépével segítette a kanalizálás kiépítését.
A pályázattal, az önrésszel és az önkéntes hozzájárulásokkal, támogatásokkal nagyot léptünk előre az épület fejlesztésében.
2015. november 9., hétfő

Freskók helyreállítása a székelyderzsi unitárius vártemplomban


derzsi templom restauralas AB-1_b
Molnár Melindának az Udvarhelyi Híradóban megjelent írása az lábbi linken olvasható:
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/tavasszal-folytatjak-a-templomfreskok-helyreallitasat

A vártemplom falképeinek helyreállítása Székelyderzsi Unitárius Egyházközség, közösen a Civitas Alapítvánnyal. az UNESCO vártemplomok Erdélyben – nyitott kapuk a kulturális örökség megismeréséhez és védelméhez címmel nyert sikeres pályázatának keretében történik. 

 A projektet az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus (EGT) 2009-2014 támogatja, a Kulturális és természeti örökség megőrzése és újraélesztése című program keretében. A program lebonyolítója a romániai Művelődési Minisztérium.


EEAgrantsConservarea si revitalizareaUnitarius EgyhazCivitas